Magunkról

A Fekete István Általános Iskola Szeged egyik peremkerületében, Kecskéstelepen működik. Az intézmény barátságos környezetben, jól megközelíthető helyen, a nagy forgalmú utaktól távol található. Környezete szépen parkosított terület, zöld növényzet veszi körül.

Udvarán játszótér, hinták, fajátékok, mászókák, sportlétesítmények fogadják a gyerekeket. Látogatóinkat barátságos környezet fogadja.

 

Szellemiségünk  

“… az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel….”

(Fekete István, író: Tüskevár c. regény)

“emberi mivoltunkban mind egyenlőek vagyunk, és mindannyiunknak azonosak az emberi jogaink. Mint emberi lény senki sem kevesebb a másiknál, a helyét és biztonságát mindenkinek meg kell lelnie ezen a földön.”

(Pearl Buck: A gyermek, aki soha nem nőtt fel)

Az emberi harmóniának két feltétele, hogy szeretem-e azt, amit csinálok, és hogy a munkában sikeres vagyok-e. Ehhez szükséges megtanítani tanulóinkat arra, hogy tekintsék magukat értéknek, hogy jóban legyenek önmagukkal. Igazi védettséget személyiségük épsége biztosít. Fontos, hogy ne szorongással, félelemmel terhesen éljék végig iskolás éveiket.

Kisgyermekkori fejlesztés, rugalmas tanrend

Előzmények:

1989/90 óta az alsó tagozaton rugalmas tanrendű, egyéni tanulásra épülő, “személyközpontú” iskola működik. Az akkor rendhagyónak számító, saját fejlesztésű, a képességek kibontakoztatására épülő modell ma már az oktatás kiemelt stratégiája lett. Ez a tanulási képességek fejlesztésére épülő tanítási program rendkívül jól fejleszti a tanulók kreativitását, együttműködő képességét, megtanítja őket a különböző tanulási technikákra. Feladatunk, hogy jó szintű kommunikációs és matematikai képességeket fejlesszünk. Ma azt kell megtanítani minden diáknak, hogy érdekelje az a világ, ahol él. Képes legyen véleményt alkotni és tájékozódni, adekvát válaszokat adni a környezet kihívásaira. Ehhez más kell és több mint amit ma a “hagyományos” iskolák nyújtanak.

Kónyáné Farkas Hedvig megírta a MESÉM programot (Munka –és Ellenőrzőkártyás, Speciális ÉrtékteremtőModellprogram, 1990). Neki köszönhetjük, hogy 1989-ben, iskolánkban elindulhatott a személyközpontú kisgyermekkori fejlesztés.

Hogyan változtattunk?

Alsó tagozatos gyermekeink szabadsávos, rugalmas időbeosztásban dolgoznak. A Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelő ismereteket kapnak. A megváltozott időkeret lehetőséget ad arra, hogy a öndifferenciálás, kutatás, gyakorlatközpontúság és a tanulási technikák tanulása kiemelt szerepet kapjon. Ez a kompetenciafejlesztés az egész életen át való tanulásra készíti fel őket. Erről szólnak az Európa Uniós pályázatok is. Jelenleg ezek egyikében iskolánk konzorciumi tagként vesz részt.

A nap szakaszolása:

A személyközpontú program egész napos, amelyben két tanító tanít napi váltásban. Matematika és magyar blokkok váltják egymást, köréjük szerveződve a készségtárgyak megfelelő témakörei.

7.45-8.30 Beszélgetőkör (ráhangolódás egymásra, a munkára)

8.30 -12.00. Intenzív tanulási szakasz(az elsajátítandó ismeretek feldolgozása, készségfejlesztés)

12.00-12.30. Értékelő beszélgetés (önismeret fejlesztés)

12.30-13.30. Szabadsáv (egyéni fejlesztések, művészeti foglalkozások fakultatív módon)

13.30-15.00. Ismétlősáv (gyakorlás, elmélyült tanulás, a nap lezárása, értékelés)

15.00-16.30. Napközi (játékok, művészeti foglalkozások fakultatív módon

Eredményeink:

A egyénre szabott tanulási szituációkban gyermekeink örömmel dolgoznak. A feladatválasztás szabadsága lelkesítően hat mindegyikükre. Az önként vállat feladatok, s azok teljesítése során különös hangsúlyt kap az egyén felelősége és önismerete. Tanulóink az országos mérések során jól teljesítenek, a középiskolában megállják helyüket, ahonnan sokan főiskolára, egyetemre kerülnek. Ebbe a rendszerbe évek óta sikeresen tudjuk integrálni a hallás-és mozgássérült gyerekeket, mert ez a differenciáló rendszer kiválóan tud alkalmazkodni az egyéni különbözőségekhez. 1998 óta a Magyar Soros Alapítvány Modellintézménye vagyunk. Saját fejlesztésű taneszközt is használunk (Kónyáné: Meseszövő szöveggyüjtemény, Lakóhelyem füzetek). Szakmai konferenciákon, nyílt napokon mutatjuk meg magunkat. Szakmai továbbképzéseinkre az ország minden részéből érkeznek hozzánk kollegák. Az érdeklődő szakemberek megismerhetik a MESÉM (munka- és ellenőrzőkártyás, speciális, értékteremtő modell) képességfejlesztő programunk módszertani és tartalmi elemeit.

Az integráció

Az integráció a speciális nevelési szükségletű gyermekek együttnevelését jelenti fejlődési zavart nem mutató társaikkal.

Alkalmazott integrációs forma mozgássérült tanulók esetén:

1. Teljes integráció A gyermekek a korosztályoknak megfelelő iskolai csoportban tanulnak általános pedagógus irányítása mellett. Az órai munkában részt vesz a gyógypedagógiai asszisztens.

2. Részleges integráció Mozgássérült magántanulók bizonyos órákon (főként készségtárgyak) ép társaikkal együtt vesznek részt a foglalkozásokon. Ezzel is segítve beilleszkedésüket a közösségbe, illetve reális én-képük kialakulását.

Hallássérült tanulók

A hallás hiánya vagy csökkenése miatt a szokásostól eltér a beszéd, a nyelv és – ennek következtében – a személyiség fejlődése. Az ép értelmű hallássérült tanulók integrálásával a halló környezetbe való beilleszkedésük esélyeit növeljük.

Az integráció célja:

-Hozzájárulni a gyermek beszéd, hallás és személyiségfejlődéséhez azáltal, hogy jól beszélő, halló környezetet biztosítunk számukra.

-Lehetőséget teremteni arra, hogy átvehessék halló társaik magatartásmintáját, szokásrendszerét.

-Erősíteni hallássérült tanulóink önbizalmát, önállóságát azzal, hogy a normál iskolai közösség teljes értékű tagjai.

-Lehetőséget biztosítani számukra, hogy realisztikusabban ítéljék meg saját képességeiket, és így egészségesebb én- képük alakuljon ki.

-Egészséges tanulóink fiatal koruktól megtanulhatják az egyéni különbözőségek, a másság elfogadását.

-Kialakul bennük a mások iránti felelősségérzet, az empátia, a tolerancia.

Az integráció alkalmazott formája hallássérült tanulóink esetében a teljes integráció.

Az integrálhatóság kritériumai: 

-Rendelkezzenek a tanulók a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével.

–A pedagógusok munkáját szurdopedagógus segítse.

MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTT TANULÓINK NEVELÉSE, OKTATÁSA, MOZGÁSFEJLESZTÉSE

Immár 18 éve, hogy iskolánk felvállalta Szeged és vonzáskörzetében élő általános iskolás korú, mozgásukban akadályozott, sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését, oktatását. Tanulóink komplex, szakszerű mozgásfejlesztését, ellátását, gondozását konduktor, gyógypedagógus és szakképzett gyógypedagógiai asszisztensek végzik.

Az ellátás magába foglalja a

. Komplex fejlesztést – aminek célja, hogy a sajátos nevelést igénylő tanulóink egészségi állapotuk és egyéni képességük szerinti fejlesztő környezetben, szakszerű egyéni bánásmóddal kibontakoztathassák képességeik maximumát.

. Gondozást – életkoruknak és egészégi állapotuknak megfelelően. A tevékenység a szülőkkel való szoros együttműködésen alapszik. Célja az önálló(bb) életre való felkészítés.

A komplex fejlesztés során alkalmazott terápiás eljárások, módszerek:

“Önmagában egy módszer sem üdvözítő” /Dr. Bárczi Gusztáv/ orvos-pedagógus

A fejlesztő munka akkor hatékony, ha a különböző gyógyító eljárásokat és módszereket komplex rendszerben, egymást kiegészítve, személyre megtervezve alkalmazzuk. Az általunk alkalmazott eljárások, módszerek a következők:

. Konduktív pedagógia – olyan komplex személyiségfejlesztés, amely igényli a mozgássérült tanulók aktív közreműködését, tudatosságát és biztosítja érdeklődését és motiváltságát a tanulási folyamatban. Egyidejűleg fejleszti a mozgást, beszédet, értelmet, szociális kontaktust igényel. A mozgásfejlesztést szolgáló feladatsorok egyénre szabottak, figyelembe véve a Szakértői Bizottság javaslatait.

. AYRES módszer – az egyensúlyérzék fejlesztését változatos, speciális eszközök segítségével érjük el. Az egyensúlyérzék izomtónusra gyakorolt hatása által szerepet játszik minden térérzékelésben, ezen kívül szerepe van az ” én tudat” alapját képező testkép megélésében.

. Alapozó terápia – alapvető mozgásmintát hív elő. Például fejemelés, fejfordítás, kúszás, mászás, felülés, járás és annak változatai.

. Zeneterápia – a zene erejével mozgást, figyelmet, koncentrációt, fejleszt.

Rendszeresen részt veszünk szakmai továbbképzéseken, szakmai beszélgetéseken, így lépést tartunk a legújabb terápiás eljárások megismerésében.

Kiegészítő szolgáltatásaink

. Gyermekek kisbusszal történő szállítása

. Igény szerint ortopéd szakorvosi vizsgálat megszervezése

. Tanulmányutak, színházlátogatások, rendezvények szervezése

. Kirándulások (csoportos, családi)

. Jeles napok megünneplése / pl. madarak – fák napja, stb. /

. Önsegítő szülőcsoport tevékenységének támogatása

. Kapcsolattartás a Mozgássérült Egyesülettel

. Szegedi lakhelyű, mozgásfejlesztésben részesülő tanulót (hosszan tartó betegség esetén, műtét után, stb.) a konduktor otthonában felkeresi. A szakorvos utasításának megfelelően a mozgásterápia folytonossága így nem szakad meg.

. Családlátogatás.

Egyéb szakmai tevékenység

. Felsőfokú képzés gyakorlati munkájának támogatása: védőnő, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász hallgatók hospitálásának biztosítása.

. Az iskolai és városi integrációs munkaközösség munkájában való részvétel.

. A városi szakmai munkaközösség tevékenységének kialakítására való törekvés.

Iskolánkba a mozgássérült tanulók a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével jelentkezhetnek.

Comments are closed